Acasa | Legislatie GDPR (Regulamentul general privind protectia datelor) | Legea 102/2005 privind ANSPDCP, actualizata GDPR
Protectia datelor cu caracter personal | GDPR

LEGEA nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

(Actualizata prin LEGEA nr. 129/2018, Publicata în Monitorul Oficial numărul 503 din data de 19 iunie 2018)


CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Articolul 1

(1)Se înfiinţează Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea naţională de supraveghere, ca autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice alte autoritate a administraţiei publice, ca şi faţă de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat, care exercită atribuţiile ce îi sunt date în competenţă prin dispoziţiile legale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal şi al liberei circulaţii a acestor date.
(2)Autoritatea naţională de supraveghere are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi cu libera circulaţie a acestor date.
(3)Atribuţiile Autorităţii naţionale de supraveghere sunt, în principal, reglementate prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit în continuare Regulamentul general privind protecţia datelor, şi prin legislaţia naţională de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 119 din 4 mai 2016.
(3 ind. 1)Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale se asigură Autorităţii naţionale de supraveghere, la un nivel corespunzător, resurse umane, tehnice şi financiare, sediu şi infrastructură.
(4)Sediul Autorităţii naţionale de supraveghere este în municipiul Bucureşti.

Articolul 2
(1)Autoritatea naţională de supraveghere îşi exercită atribuţiile în mod transparent şi imparţial.
(2)În exercitarea atribuţiilor sale Autoritatea naţională de supraveghere nu se substituie autorităţilor publice.
(3)Autoritatea naţională de supraveghere nu poate fi supusă nici unui mandat imperativ sau reprezentativ, nici unor influenţe externe directe sau indirecte ori vreunei instrucţiuni sau dispoziţii de la o parte externă, în cadrul îndeplinirii sarcinilor şi al exercitării competenţelor sale.

Articolul 3

(1)Autoritatea naţională de supraveghere este condusă de un preşedinte, a cărui funcţie este asimilată, din punctul de vedere al funcţiei de reprezentare, ordinii de precădere, drepturilor salariale şi rangului de demnitate, celei de secretar de stat.
(2)Preşedintele conduce întreaga activitate a Autorităţii naţionale de supraveghere şi o reprezintă în faţa Senatului şi a Camerei Deputaţilor, în raporturile cu Guvernul, ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine.
(3)În activitatea de conducere a Autorităţii naţionale de supraveghere preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte, a cărui funcţie este asimilată, din punctul de vedere al funcţiei de reprezentare, ordinii de precădere, drepturilor salariale şi rangului de demnitate, celei de subsecretar de stat.
(4)Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere este ordonator principal de credite.
(5)În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere emite decizii şi instrucţiuni obligatorii pentru autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice de drept privat şi orice alte organisme, precum şi pentru persoanele fizice a căror activitate intră sub incidenţa legislaţiei referitoare la protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, denumite în continuare entităţi.
(6)Deciziile şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(7)În exercitarea atribuţiilor legale ale Autorităţii naţionale de supraveghere, entităţile prevăzute la alin. (5) sunt obligate să îi acorde sprijinul solicitat şi să îi comunice sau, după caz, să îi pună la dispoziţie informaţiile, documentele sau actele pe care le deţin, în condiţiile legii.

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Articolul 4

(1)Activitatea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a personalului Autorităţii naţionale de supraveghere are caracter public.
(2)La cererea persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor sau datorită unor motive întemeiate, preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere poate decide asupra caracterului confidenţial al activităţii desfăşurate în acest caz.

Articolul 5

(1)Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere prezintă anual rapoarte de activitate în şedinţa plenară a Senatului. Rapoartele trebuie să cuprindă informaţii relevante cu privire la activitatea Autorităţii naţionale de supraveghere. Ele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în legătură cu prelucrarea datelor personale.
(2)Raportul anual se transmite Senatului României, Camerei Deputaţilor, Guvernului României, Comisiei Europene şi Comitetului european pentru protecţia datelor. Raportul anual se dă publicităţii în cel mult 30 de zile de la data transmiterii către Senatul României


Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


CAPITOLUL II: Numirea şi eliberarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere

Articolul 6

(1) Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere sunt numiţi de Senat, pentru un mandat cu durata de 5 ani. Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedintelui poate fi reînnoit o singură dată.
(2) Poate fi numită în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere orice persoană cu cetăţenia română, absolventă a unei instituţii de învăţământ superior juridic, în condiţiile legii. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt persoane independente politic, cu o solidă competenţă profesională, inclusiv în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, o vechime de minimum 10 ani în specialitate, o bună reputaţie şi care se bucură de o înaltă probitate civică.
(3) Calitatea de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice.
(4) Pe perioada în care ocupă aceste funcţii, preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere nu pot face parte din partide sau din alte structuri politice şi nu au dreptul să deţină, direct ori indirect, acţiuni sau părţi sociale la societăţi comerciale cu obiect de activitate în domenii care se află în competenţa Autorităţii naţionale de supraveghere.

Articolul 7

(1) Propunerile de candidaţi pentru funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere se fac de către Biroul permanent al Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele două Camere ale Parlamentului.
(2) Candidaţii depun la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului actele prin care dovedesc că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a exercita funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere. Candidaţii vor fi audiaţi de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări. Senatul hotărăşte asupra numirii acestora, după audierea în plen.
(3) Numirea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere se face cu votul majorităţii senatorilor. Dacă la primul tur de scrutin nu se obţine această majoritate, se va organiza un nou tur de scrutin la care vor participa numai candidaţii situaţi pe primele două locuri la turul de scrutin anterior.

Articolul 8
(1) Mandatul de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere începe pe data numirii şi durează până la instalarea în funcţie a noului preşedinte, respectiv vicepreşedinte.
(2) Înainte de începerea exercitării mandatului, preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere vor depune în faţa plenului Senatului următorul jurământ: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să apăr drepturile şi libertăţile cetăţenilor, îndeplinindu-mi cu bună-credinţă şi imparţialitate atribuţiile de preşedinte/vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
(3) Jurământul poate fi depus, după caz, şi fără formula religioasă.
(4) Refuzul depunerii jurământului conduce la infirmarea numirii în funcţie a preşedintelui, respectiv a vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere şi deschide procedura pentru o nouă numire în funcţie.

Articolul 9
(1) Mandatul preşedintelui, respectiv al vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere încetează înainte de termen în caz de demisie, revocare din funcţie, incompatibilitate cu alte funcţii publice sau private, imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de specialitate, în cazul pensionării din oficiu ori în caz de deces.
(2) Revocarea din funcţie a preşedintelui, respectiv a vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere se face de plenul Senatului, ca urmare a încălcării grave a dispoziţiilor prezentei legi, dacă nu mai îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru numire sau în cazul unor abateri grave în îndeplinirea atribuţiilor.
(3) Demisia, incompatibilitatea, îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de lege, imposibilitatea de îndeplinire a funcţiei sau decesul se constată de către Biroul permanent al Senatului, în cel mult 15 zile de la apariţia cauzei care determină încetarea mandatului.
(4)Perioada de îndeplinire a funcţiei de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere constituie vechime în specialitate juridică.


Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


CAPITOLUL III: Atribuţiile preşedintelui şi ale vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere

Articolul 10

(1) Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere are, în principal, următoarele atribuţii:
a)organizează şi coordonează activitatea Autorităţii naţionale de supraveghere;
b)asigură monitorizarea aplicării Regulamentului general privind protecţia datelor;
c)asigură monitorizarea aplicării legislaţiei naţionale de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;
d)asigură monitorizarea aplicării şi a altor dispoziţii legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
e)poate face propuneri privind iniţierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal; este solicitat, în vederea emiterii de avize, în numele Autorităţii naţionale de supraveghere, atunci când se elaborează proiecte de acte normative referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal;
f)primeşte şi urmăreşte soluţionarea, în condiţiile legii, a petiţiilor şi cererilor adresate Autorităţii naţionale de supraveghere şi decide asupra acestora;
g)încadrează, în condiţiile legii, personalul Autorităţii naţionale de supraveghere şi exercită dreptul de autoritate administrativă şi disciplinară asupra acestora;
h)exercită funcţia de ordonator principal de credite;
i)asigură cooperarea cu instituţii similare din străinătate şi reprezentarea în cadrul Comitetului european pentru protecţia datelor, prevăzut la art. 68 din Regulamentul general privind protecţia datelor;
j)îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de prezenta lege, de actele normative care reglementează activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii naţionale de supraveghere.
(2)În cadrul Autorităţii naţionale de supraveghere se organizează şi funcţionează cabinetul preşedintelui, iar angajarea personalului acestuia se efectuează în condiţiile legii.


Articolul 11
(1) Atribuţiile vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia.
(2) Vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere îndeplineşte atribuţiile preşedintelui în caz de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei de către acesta.

Articolul 12
(1) Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere îşi exercită atribuţiile de control din oficiu sau la cerere.
(2)Cererile pot fi adresate de orice persoană fizică, fără deosebire de cetăţenie, vârstă, sex, apartenenţă politică sau convingeri religioase, precum şi de persoane juridice.


Art. 13 - abrogat de Art. I, punctul 10. din Legea 129/2018 la data 25-mai-2018.


Articolul 14
(1) Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere, precum şi personalul acesteia au acces, în condiţiile legii, la documentele clasificate deţinute de autorităţile publice sau de alte persoane juridice, în măsura în care acestea sunt necesare pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.
(2)Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere, precum şi personalul acesteia au obligaţia de a nu divulga sau de a nu face publice informaţiile sau documentele clasificate la care au avut acces. Această obligaţie se menţine şi după încetarea activităţii persoanelor respective în cadrul Autorităţii naţionale de supraveghere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală.


Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


CAPITOLUL III ind. 1: Exercitarea atribuţiilor de control şi de soluţionare a plângerilor
SECŢIUNEA 1: Activitatea de control

Articolul 14 ind. 1

(1) Autoritatea naţională de supraveghere efectuează investigaţii, în cazurile şi condiţiile prevăzute în competenţa sa, prin personalul împuternicit în acest scop, potrivit legii, de către preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere, denumit în continuare personal de control.
(2) Personalul de control are dreptul să efectueze investigaţii, inclusiv inopinate, să ceară şi să obţină de la operator şi persoana împuternicită de operator, precum şi, după caz, de la reprezentantul acestora, la faţa locului şi/sau în termenul stabilit, orice informaţii şi documente, indiferent de suportul de stocare, să ridice copii de pe acestea, să aibă acces la oricare dintre incintele operatorului şi persoanei împuternicite de operator, precum şi să aibă acces şi să verifice orice echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor, necesare desfăşurării investigaţiei, în condiţiile legii.
(3) În situaţia în care personalul de control este împiedicat în orice mod în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), Autoritatea naţională de supraveghere poate solicita autorizarea judiciară dată prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta. O copie a autorizaţiei judiciare se comunică obligatoriu entităţii controlate înainte de începerea investigaţiei.
(4) Cererea de autorizare se judecă în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Judecătorul se pronunţă asupra cererii de autorizare în termen de cel mult 48 de ore de la data înregistrării cererii. Încheierea se motivează şi se comunică Autorităţii naţionale de supraveghere şi entităţii controlate în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.
(5)În cazul în care investigaţia trebuie desfăşurată, inclusiv simultan, în mai multe spaţii deţinute de către entitatea controlată, Autoritatea naţională de supraveghere va introduce o singură cerere, instanţa pronunţându-se printr-o încheiere în care se vor indica spaţiile în care urmează să se desfăşoare investigaţia.
(6)Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informaţiile de natură să justifice investigaţia, iar judecătorul sesizat este ţinut să verifice dacă cererea este întemeiată.
(7)Încheierea prevăzută la alin. (3) poate fi atacată cu contestaţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 72 de ore de la comunicarea acesteia potrivit alin. (4). Contestaţia nu este suspensivă de executare.
(8)În toate situaţiile, investigaţia nu poate începe înainte de ora 8,00 şi nu poate continua după ora 18,00 şi trebuie efectuată în prezenţa persoanei la care se efectuează investigaţia sau a reprezentantului său. Investigaţia poate continua şi după ora 18,00 numai cu acordul scris al persoanei la care se efectuează aceasta sau a reprezentantului său.
(9)Identificarea şi păstrarea obiectelor, precum şi punerile de sigilii se fac conform dispoziţiilor din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.
(10)Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize şi audierea persoanelor ale căror declaraţii sunt considerate relevante şi necesare desfăşurării investigaţiei.
(11)În activitatea de control, Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune aplicarea de măsuri corective prevăzute la art. 58 alin. (2) din Regulamentul general privind protecţia datelor, inclusiv de sancţiuni contravenţionale, poate formula recomandări şi poate sesiza alte autorităţi competente, după caz.
(12)În cazul operaţiunilor comune desfăşurate pe teritoriul României la care participă şi personalul desemnat de o altă autoritate de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii Europene, acesta îşi îndeplineşte atribuţiile în limitele împuternicirii emise de preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere.

Articolul 14 ind. 2
(1) Sancţiunile contravenţionale principale pe care le aplica Autoritatea naţională de supraveghere, potrivit art. 58 alin. (2) lit. b) şi i) din Regulamentul general privind protecţia datelor, sunt avertismentul şi amenda. Aplicarea amenzii se face în condiţiile art. 83 din Regulamentul general privind protecţia datelor.
(2) În cazul în care există posibilitatea ca, prin operaţiunile de prelucrare pe care un operator sau o persoană împuternicită de operator intenţionează să le efectueze, să se încalce legislaţia aplicabilă, Autoritatea naţională de supraveghere emite o avertizare, potrivit art. 58 alin. (2) lit. a) din Regulamentul general privind protecţia datelor.
(3) În funcţie de circumstanţele fiecărui caz, măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi aplicate în mod distinct sau alături de alte măsuri corective prevăzute la art. 58 alin. (2) din Regulamentul general privind protecţia datelor şi la art. 143 alin. (5) şi (6) din prezenta lege.
(4) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei. În cazul încălcărilor care durează în timp sau al celor constând în săvârşirea, în baza aceleiaşi rezoluţii, la intervale diferite de timp, a mai multor acţiuni sau inacţiuni, care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi contravenţii, prescripţia începe să curgă de la data constatării sau de la data încetării ultimului act ori fapt săvârşit, dacă acest moment intervine anterior constatării.
(5)Termenul de prescripţie prevăzut la alin. (4) se întrerupe prin efectuarea oricărui act de procedură în cazul investigat, fără să poată depăşi 4 ani de la data săvârşirii faptei. Întreruperea produce efecte faţă de toţi participanţii la săvârşirea respectivei încălcări.
(6)Amenzile prevăzute la alin. (1), stabilite în euro la art. 83 alin. (4)-(6) din Regulamentul general privind protecţia datelor, se aplică şi se achită în lei, la cursul oficial al Băncii Naţionale a României de la data aplicării.

Articolul 14 ind. 3
(1) În cazul prelucrărilor care intră în competenţa de control a Autorităţii naţionale de supraveghere, cu excepţia celor transfrontaliere, constatarea faptelor şi aplicarea măsurilor prevăzute la art. 142 alin. (1) şi (2) se fac prin proces-verbal de constatare/sancţionare încheiat de personalul de control.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care cuantumul amenzii depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro, aplicarea amenzii se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere, care are la bază procesul-verbal de constatare şi raportul personalului de control.
(3) În cazul prelucrărilor transfrontaliere care atrag competenţa Autorităţii naţionale de supraveghere în calitate de autoritate de supraveghere principală, constatarea faptelor se face prin proces-verbal încheiat de personalul de control, iar aplicarea măsurilor prevăzute la art. 142 alin. (1) şi (2), prin decizie a preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere, care are la bază procesul-verbal de constatare şi raportul personalului de control.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul în care autoritatea de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii Europene a refuzat propunerea de a acţiona în calitate de autoritate de supraveghere principală, înaintată de Autoritatea naţională de supraveghere.
(5)Aplicarea măsurilor corective care constau în obligarea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator să respecte cererile persoanei vizate de exercitare a drepturilor, să asigure conformitatea operaţiunilor de prelucrare cu dispoziţiile legale aplicabile, obligarea operatorului să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a protecţiei datelor cu caracter personal se poate face prin proces-verbal de constatare/sancţionare încheiat de personalul de control sau prin decizie a preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere.
(6)Aplicarea măsurilor corective care constau, după caz, în limitarea temporară sau definitivă, interdicţia asupra prelucrării, rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal, restricţionarea prelucrării, notificarea acestor acţiuni destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, retragerea unei certificări sau obligarea organismului de certificare să retragă o certificare eliberată sau să nu elibereze o certificare în cazul în care cerinţele de certificare nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite, suspendarea fluxurilor de date către un destinatar dintr-o ţară terţă sau către o organizaţie internaţională se dispune numai prin decizie a preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere.
(7)Decizia trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente: datele de identificare ale Autorităţii naţionale de supraveghere şi numele reprezentantului legal al acesteia, datele de identificare ale operatorului/persoanei împuternicite de operator, codul numeric personal, după caz, descrierea faptelor şi a împrejurărilor care pot fi avute în vedere la individualizarea măsurii, indicarea temeiului legal potrivit căruia se stabileşte şi se sancţionează fapta, măsurile corective aplicate, termenul şi modalitatea de plată a amenzii, după caz, termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa de judecată competentă.

Articolul 14 ind. 4
(1) Împotriva procesului-verbal de constatare/sancţionare şi/sau a deciziei de aplicare a măsurilor corective, după caz, operatorul sau persoana împuternicită de operator poate introduce contestaţie la secţia de contencios administrativ a tribunalului competent, în termen de 15 zile de la înmânare, respectiv de la comunicare. Hotărârea prin care s-a soluţionat contestaţia poate fi atacată numai cu apel. Apelul se judecă de curtea de apel competentă. În toate cazurile, instanţele competente sunt cele din România.
(2) Procesul-verbal de constatare/sancţionare sau decizia preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere necontestată în termen de 15 zile de la data înmânării, respectiv comunicării, constituie titlu executoriu fără vreo altă formalitate. Introducerea contestaţiei prevăzute la alin. (1) suspendă numai plata amenzii, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.
(3) Termenul de plată a amenzii este de 15 zile de la data înmânării, respectiv de la data comunicării procesului-verbal de constatare/sancţionare sau a deciziei preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere.

Articolul 14 ind. 5
(1) Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune publicarea de către operator sau persoana împuternicită de operator a oricărei măsuri corective aplicate, cu suportarea de către aceştia a costurilor aferente.
(2) În cazul nerespectării măsurilor dispuse sau în cazul refuzului tacit sau expres de furnizare a tuturor informaţiilor şi documentelor solicitate în cadrul procedurii de investigaţie ori în cazul refuzului de supunere la investigaţie, Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune, prin decizie, aplicarea unei amenzi cominatorii de până la 3.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie.
(3) Decizia prevăzută la alin. (2) constituie titlu executoriu fără vreo altă formalitate. Împotriva acestei decizii se poate introduce contestaţie în condiţiile art. 144 alin. (1).

Articolul 14 ind. 6
(1) Procedura de efectuare a investigaţiilor de către personalul de control al Autorităţii naţionale de supraveghere, în exercitarea atribuţiilor legale, se reglementează prin decizia preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează cu respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


SECŢIUNEA 2: Activitatea de soluţionare a plângerilor

Articolul 14 ind. 7

(1) Orice persoană vizată care consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile legale în vigoare are dreptul de a depune plângere la Autoritatea naţională de supraveghere, în special în cazul în care reşedinţa sa obişnuită, locul său de muncă sau presupusa încălcare se află sau, după caz, are loc pe teritoriul României. Plângerea poate fi depusă inclusiv prin mijloacele electronice de comunicare.
(2) Plângerea se înaintează personal sau prin reprezentant, cu anexarea împuternicirii emise în condiţiile legii de un avocat sau a procurii notariale, după caz. Plângerea poate fi depusă şi de către mandatarul persoanei vizate care este soţ sau rudă până la gradul al doilea inclusiv.
(3) În cazul în care plângerea este depusă prin intermediul unui organism, al unei organizaţii, al unei asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, acestea trebuie să dovedească faptul că au fost constituite legal, cu un statut ce prevede obiective de interes public, şi că sunt active în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate în ceea ce priveşte protecţia datelor lor cu caracter personal. În acest caz, la plângere se anexează inclusiv împuternicirea sau procura notarială, după caz, conform alin. (2), din care să rezulte limitele mandatului acordat de persoana vizată.

Articolul 14 ind. 8
(1) Procedura de soluţionare a plângerilor se reglementează prin decizie a preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Autoritatea naţională de supraveghere informează persoana vizată cu privire la admisibilitatea plângerii, în termen de cel mult 45 de zile de la înregistrare. În cazul în care se constată că informaţiile din plângere sau documentele transmise sunt incomplete sau insuficiente, Autoritatea naţională de supraveghere solicită persoanei vizate să completeze plângerea pentru a putea fi considerată admisibilă în vederea efectuării unei investigaţii. Un nou termen de cel mult 45 de zile curge de la data completării plângerii.
(3) Autoritatea naţională de supraveghere informează persoana vizată în legătură cu evoluţia sau cu rezultatul investigaţiei întreprinse în termen de 3 luni de la data la care s-a comunicat acesteia că plângerea este admisibilă potrivit alin. (2). Informarea va cuprinde şi calea de atac împotriva Autorităţii naţionale de supraveghere.
(4) Dacă este necesară efectuarea unei investigaţii mai amănunţite sau coordonarea cu alte autorităţi de supraveghere în conformitate cu art. 57 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecţia datelor, Autoritatea naţională de supraveghere informează persoana vizată în legătură cu evoluţia investigaţiei, din 3 în 3 luni, până la finalizarea acesteia. Rezultatul investigaţiei se aduce la cunoştinţa persoanei vizate în termen de cel mult 45 de zile de la finalizarea acesteia.
(5)În cadrul procedurii de soluţionare a plângerilor, investigaţiile se efectuează în conformitate cu dispoziţiile art. 141-146.
(6)În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (2)-(4), persoana vizată se poate adresa secţiei de contencios administrativ a tribunalului competent, după parcurgerea procedurii prealabile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Recursul se judecă de curtea de apel competentă. În toate cazurile, instanţele competente sunt cele din România.


Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


CAPITOLUL III ind. 2: Căi de atac judiciare

Articolul 14 ind. 9

(1) Dacă în urma exercitării atribuţiilor sale legale, Autoritatea naţională de supraveghere apreciază că au fost încălcate oricare dintre drepturile persoanelor vizate garantate de reglementările legale din domeniul protecţiei datelor personale, poate sesiza instanţa competentă, potrivit legii. Persoana vizată dobândeşte de drept calitatea de reclamant, urmând a fi citată în această calitate. Dacă persoana vizată îşi însuşeşte acţiunea, încetează calitatea procesuală activă a Autorităţii naţionale de supraveghere. Dacă persoana vizată nu îşi însuşeşte acţiunea formulată de Autoritatea naţională de supraveghere, instanţa anulează cererea potrivit Codului de procedură civilă.
(2) Acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac ordinare sau extraordinare, formulate de Autoritatea naţională de supraveghere, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.
(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi persoanei vizate care îşi însuşeşte acţiunea formulată de Autoritatea naţională de supraveghere în condiţiile alin. (1).

Articolul 14 ind. 10

(1) Contestarea actelor emise de Autoritatea naţională de supraveghere în activitatea de control şi de soluţionare a plângerilor se efectuează potrivit art. 144 şi 148.
(2) Actele administrative emise de Autoritatea naţională de supraveghere în exercitarea atribuţiilor legale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot fi contestate la secţia de contencios administrativ a tribunalului competent.
(3) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

Articolul 14 ind. 11

(1) Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii naţionale de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa instanţei competente pentru apărarea drepturilor garantate de legislaţia aplicabilă, care le-au fost încălcate.
(2) În cazul în care a fost introdusă o cerere în justiţie cu acelaşi obiect şi având aceleaşi părţi, Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune suspendarea sau/şi clasarea plângerii, după caz.
(3) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.
(4)Instanţa competentă este cea de la sediul operatorului sau al persoanei împuternicite de operator ori de la reşedinţa obişnuită a persoanei vizate. Cererea este scutită de taxă de timbru.


CAPITOLUL IV: Organizarea şi funcţionarea Autorităţii naţionale de supraveghere

Articolul 15

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, împreună cu structura organizatorică a Autorităţii, se întocmesc de Autoritatea naţională de supraveghere şi se aprobă de Biroul permanent al Senatului.
(2) Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 85. Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente se aprobă de preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere.
(3) abrogat de Art. I, punctul 13. din Legea 129/2018 la data 24-iun-2018
(4) abrogat de Art. I, punctul 13. din Legea 129/2018 la data 24-iun-2018


Articolul 16
(1) Personalul Autorităţii naţionale de supraveghere este format din funcţionari publici sau, după caz, personal contractual şi se încadrează prin examen sau concurs, în condiţiile legii.
(2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Autorităţii naţionale de supraveghere se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.
(3) Numirea, angajarea, promovarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu şi, după caz, de muncă ale personalului Autorităţii naţionale de supraveghere se fac prin decizie a preşedintelui acesteia, în condiţiile legii.
(3 ind. 1)Activitatea desfăşurată de personalul de specialitate cu studii juridice în cadrul Autorităţii naţionale de supraveghere constituie vechime în specialitatea studiilor absolvite.
(3 ind. 2)Personalul de conducere şi execuţie de altă specialitate decât cea juridică din cadrul Autorităţii naţionale de supraveghere beneficiază de vechime în specialitatea studiilor absolvite.
(4) Personalul Autorităţii naţionale de supraveghere nu poate deţine acţiuni sau părţi sociale la societăţile comerciale cu obiect de activitate în domenii care se află în competenţa acesteia şi nu poate avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăţi.
(5)Încălcarea prevederilor prezentei legi, a legilor speciale care reglementează domeniul de activitate al Autorităţii naţionale de supraveghere sau a regulamentului de organizare şi funcţionare atrage răspunderea penală, contravenţională sau disciplinară, după caz.

Articolul 17
(1) Autoritatea naţională de supraveghere are un buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat.
(2) Autoritatea naţională de supraveghere, cu consultarea Guvernului, îşi aprobă bugetul propriu şi îl înaintează Guvernului în vederea includerii în bugetul de stat. Obiecţiile preşedintelui la proiectul de buget întocmit de Guvern se prezintă Parlamentului pentru soluţionare.

Articolul 18
Salarizarea personalului Autorităţii naţionale de supraveghere se realizează corespunzător funcţiilor similare din aparatul celor două Camere ale Parlamentului, în condiţiile legii.


Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


CAPITOLUL V: Dispoziţii finale şi tranzitorii

Articolul 19

(1) Baza de date şi evidenţele, inclusiv arhiva şi celelalte documente deţinute şi gestionate de Avocatul Poporului, referitoare la activitatea de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, se preiau de către Autoritatea naţională de supraveghere, pe bază de protocol de predare-primire, încheiat în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea naţională de supraveghere preia activitatea de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi personalul aferent acestei activităţi de la instituţia Avocatul Poporului.
(3) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Guvernul va pune la dispoziţie Autorităţii naţionale de supraveghere spaţiul şi dotările necesare desfăşurării activităţii acesteia.
(4) După adoptarea regulamentului prevăzut la art. 15 alin. (3), dar nu mai târziu de termenul prevăzut la alin. (1), Autoritatea naţională de supraveghere va încadra personalul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.

Articolul 20

(1) Numărul de 37 de posturi şi fondurile aferente funcţionării Autorităţii naţionale de supraveghere se asigură prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi şi a fondurilor aprobate pentru Avocatul Poporului.
(2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările prevăzute la alin. (1) în structura bugetului de stat, în structura şi volumul bugetelor celor două instituţii - Avocatul Poporului şi Autoritatea naţională de supraveghere -, precum şi în anexele la acestea.

Articolul 21

Până la împlinirea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1), Avocatul Poporului va îndeplini în continuare atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.


Art. 22 -abrogat de Art. V, alin. (1) din Legea 129/2018 la data 25-mai-2018

Articolul 23
1.Declaraţia formulată la art. 2 pct. 3 din Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3. La art. 3 pct. 2 lit. c):
Prezenta convenţie se aplică şi prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate prin alte mijloace decât cele automate, care fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau care sunt destinate a fi incluse într-un asemenea sistem.
Autoritatea naţională competentă este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal."

Articolul 24
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Biroul permanent al Senatului va transmite, în termen de 10 zile, Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări propunerile de candidaţi pentru funcţia de preşedinte şi de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 7.


Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)