Acasa | Legislatie GDPR (Regulamentul general privind protectia datelor) | Legea nr. 190/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protecţia datelor)
Protectia datelor cu caracter personal | GDPR

LEGEA nr. 190/2018

privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Publicata în Monitorul Oficial numărul 651 din data de 26 iulie 2018
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Articolul 1: Obiectul legii

Prezenta lege stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional, în principal, a prevederilor art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. 37-39, 42, 43, art. 83 alin. (7), art. 85 şi ale art. 87-89 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit în continuare Regulamentul general privind protecţia datelor.

Articolul 2: Definiţii
(1)În aplicarea Regulamentului general privind protecţia datelor şi a prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
a)autorităţi şi organisme publice - Camera Deputaţilor şi Senatul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile şi instituţiile publice autonome, autorităţile administraţiei publice locale şi deja nivel judeţean, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile din subordinea/coordonarea acestora. În sensul prezentei legi, sunt asimilate autorităţilor/organismelor publice şi unităţile de cult şi asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică;
b)număr de identificare naţional - numărul prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidenţă şi care are aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul paşaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială de sănătate;
c)plan de remediere - anexă la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, întocmit în condiţiile prevăzute la art. 11, prin care Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea naţională de supraveghere, stabileşte măsuri şi un termen de remediere;
d)măsură de remediere - soluţie dispusă de Autoritatea naţională de supraveghere în planul de remediere în vederea îndeplinirii de către autoritatea/organismul public a obligaţiilor prevăzute de lege;
e)termen de remediere - perioada de timp de cel mult 90 de zile de la data comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în care autoritatea/organismul public are posibilitatea remedierii neregulilor constatate şi îndeplinirii obligaţiilor legale;
f)îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public - include acele activităţi ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ale organizaţiilor neguvernamentale, care servesc realizării obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionării sistemului democratic, incluzând încurajarea participării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi a pregătirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor şi valorilor democraţiei.
(2)În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 4 din Regulamentul general privind protecţia datelor.Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


CAPITOLUL II: Reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de date cu caracter personal

Articolul 3: Prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice sau a datelor privind sănătatea

(1)Prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sănătatea, în scopul realizării unui proces decizional automatizat sau pentru crearea de profiluri, este permisă cu consimţământul explicit al persoanei vizate sau dacă prelucrarea este efectuată în temeiul unor dispoziţii legale exprese, cu instituirea unor măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.
(2)Prelucrarea datelor privind sănătatea realizată în scopul asigurării sănătăţii publice, astfel cum este definită în Regulamentul (CE) nr. 1.338/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum şi la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354/70 din 31 decembrie 2008, nu se poate efectua ulterior, în alte scopuri, de către terţe entităţi.

Articolul 4: Prelucrarea unui număr de identificare naţional
(1)Prelucrarea unui număr de identificare naţional, inclusiv prin colectarea sau dezvăluirea documentelor ce îl conţin, se poate efectua în situaţiile prevăzute de art. 6 alin. (1) din Regulamentul general privind protecţia datelor.
(2)Prelucrarea unui număr de identificare naţional, inclusiv prin colectarea sau dezvăluirea documentelor ce îl conţin, în scopul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecţia datelor, respectiv al realizării intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, se efectuează cu instituirea de către operator a următoarelor garanţii:
a)punerea în aplicare de măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru respectarea, în special, a principiului reducerii la minimum a datelor, precum şi pentru asigurarea securităţii şi confidenţialităţii prelucrărilor de date cu caracter personal, conform dispoziţiilor art. 32 din Regulamentul general privind protecţia datelor;
b)numirea unui responsabil pentru protecţia datelor, în conformitate cu prevederile art. 10 din prezenta lege;
c)stabilirea de termene de stocare în funcţie de natura datelor şi scopul prelucrării, precum şi de termene specifice în care datele cu caracter personal trebuie şterse sau revizuite în vederea ştergerii;
d)instruirea periodică cu privire la obligaţiile ce le revin a persoanelor care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, prelucrează date cu caracter personal.

Articolul 5: Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relaţiilor de muncă
În cazul în care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicaţii electronice şi/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor, în scopul realizării intereselor legitime urmărite de angajator, este permisă numai dacă:
a)interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate şi prevalează asupra intereselor sau drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate;
b)angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă şi în mod explicit a angajaţilor;
c)angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor înainte de introducerea sistemelor de monitorizare;
d)alte forme şi modalităţi mai puţin intruzive pentru atingerea scopului urmărit de angajator nu şi-au dovedit anterior eficienţa; şi
e)durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporţională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

Articolul 6: Prelucrarea datelor cu caracter personal şi de categorii speciale de date cu caracter personal, în contextul îndeplinirii unei sarcini care serveşte unui interes public
În cazul în care prelucrarea datelor personale şi speciale este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public conform art. 6 alin. (1) lit. e) şi art. 9 lit. g) din Regulamentul general privind protecţia datelor se efectuează cu instituirea de către operator sau de către partea terţă a următoarelor garanţii:
a)punerea în aplicare a măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate pentru respectarea principiilor enumerate la art. 5 din Regulamentul general privind protecţia datelor, în special a reducerii la minimum a datelor, respectiv a principiului integrităţii şi confidenţialităţii;
b)numirea unui responsabil pentru protecţia datelor, dacă aceasta este necesară în conformitate cu art. 10 din prezenta lege;
c)stabilirea de termene de stocare în funcţie de natura datelor şi scopul prelucrării, precum şi de termene specifice în care datele cu caracter personal trebuie şterse sau revizuite în vederea ştergerii.


CAPITOLUL III: Derogări

Articolul 7: Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare

În vederea asigurării unui echilibru între dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, libertatea de exprimare şi dreptul la informaţie, prelucrarea în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare poate fi efectuată, dacă aceasta priveşte date cu caracter personal care au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată sau care sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este implicată, prin derogare de la următoarele capitole din Regulamentul general privind protecţia datelor:
a)capitolul II - Principii;
b)capitolul III - Drepturile persoanei vizate;
c)capitolul IV - Operatorul şi persoana împuternicită de operator;
d)capitolul V - Transferurile de date cu caracter personal către ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
e)capitolul VI - Autorităţi de supraveghere independente;
f)capitolul VII - Cooperare şi coerenţă;
g)capitolul IX - Dispoziţii referitoare la situaţii specifice de prelucrare.

Articolul 8: Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică, în scopuri statistice ori în scopuri de arhivare în interes public
(1)Prevederile art. 15, 16, 18 şi 21 din Regulamentul general privind protecţia datelor nu se aplică în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică, în măsura în care drepturile menţionate la aceste articole sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea scopurilor specifice, iar derogările respective sunt necesare pentru îndeplinirea acestor scopuri.
(2)Prevederile art. 15, 16, 18, 19, 20 şi 21 din Regulamentul general privind protecţia datelor nu se aplică în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de arhivare în interes public, în măsura în care drepturile menţionate la aceste articole sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea scopurilor specifice, iar aceste derogări sunt necesare pentru îndeplinirea acestor scopuri.
(3)Derogările prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt aplicabile numai sub rezerva existenţei garanţiilor corespunzătoare pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate, prevăzute la art. 89 alin. (1) din Regulamentul general privind protecţia datelor.
(4)În cazul în care prelucrarea menţionată la alin. (1) şi (2) serveşte în acelaşi timp şi altui scop, derogările se aplică numai prelucrării în scopurile menţionate la alineatele respective.

Articolul 9

(1)În vederea asigurării proporţionalităţii şi a unui echilibru între dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi a datelor speciale şi prelucrarea unor astfel de date de către partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, organizaţiilor neguvernamentale, se vor realiza următoarele garanţii:
a)informarea persoanei vizate despre prelucrarea datelor cu caracter personal;
b)garantarea transparenţei informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate;
c)garantarea dreptului de rectificare şi ştergere.
(2)Prelucrarea datelor cu caracter personal şi special este permisă partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, organizaţiilor neguvernamentale, în vederea realizării obiectivelor acestora, fără consimţământul expres al persoanei vizate, dar cu condiţia să se prevadă garanţiile corespunzătoare, menţionate la alineatul precedent.


CAPITOLUL IV: Responsabilul cu protecţia datelor

Articolul 10: Desemnarea şi sarcinile responsabilului cu protecţia datelor

(1)Operatorii şi persoanele împuternicite de operator desemnează un responsabil cu protecţia datelor în situaţiile şi condiţiile prevăzute la art. 37-39 din Regulamentul general privind protecţia datelor.
(2)În cazul în care operatorul sau persoana împuternicită de operator este o autoritate publică sau un organism public, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. a), poate fi desemnat un responsabil cu protecţia datelor, unic pentru mai multe dintre aceste autorităţi sau organisme, luând în considerare structura organizatorică şi dimensiunea acestora.
(3)Activitatea şi sarcinile responsabilului cu protecţia datelor se realizează cu respectarea prevederilor art. 38 şi 39 din Regulamentul general privind protecţia datelor şi a reglementărilor legale naţionale aplicabile.


CAPITOLUL V: Organisme de certificare

Articolul 11: Acreditarea organismelor de certificare

(1)Acreditarea organismelor de certificare prevăzute la art. 43 din Regulamentul general privind protecţia datelor se realizează de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR, în calitate de organism naţional de acreditare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 218 din 13 august 2008, precum şi în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 256/2011.
(2)Organismele de certificare vor fi acreditate potrivit reglementărilor legale aplicabile, în conformitate cu standardul EN-ISO/IEC 17065 şi cu cerinţele suplimentare stabilite de Autoritatea naţională de supraveghere, precum şi cu respectarea prevederilor art. 43 din Regulamentul general privind protecţia datelor.Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


CAPITOLUL VI: Măsuri corective şi sancţiuni

Articolul 12: Dispoziţii generale privind măsuri corective şi sancţiuni
(1)Încălcarea dispoziţiilor enumerate la art. 83 alin. (4)-(6) din Regulamentul general privind protecţia datelor constituie contravenţie.
(2)Sancţiunile contravenţionale principale sunt avertismentul şi amenda contravenţională.
(3)Încălcarea prevederilor art. 3-9 din prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează în condiţiile prevăzute la art. 83 alin. (5) din Regulamentul general privind protecţia datelor.
(4)Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, precum şi a celorlalte măsuri corective prevăzute de art. 58 din Regulamentul general privind protecţia datelor se fac de Autoritatea naţională de supraveghere, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului general privind protecţia datelor, ale Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi.

Articolul 13: Aplicarea măsurilor corective autorităţilor şi organismelor publice
(1)În cazul constatării încălcării prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor şi ale prezentei legi de către autorităţile/organismele publice, Autoritatea naţională de supraveghere încheie un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere.
(2)Termenul de remediere se stabileşte în funcţie de riscurile asociate prelucrării, precum şi demersurile necesar a fi îndeplinite pentru asigurarea conformităţi prelucrării.
(3)În termen de 10 zile de la data expirării termenului de remediere, Autoritatea naţională de supraveghere poate să reia controlul.
(4)Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine autorităţii/organismului public care, potrivit legii, poartă răspunderea contravenţională pentru faptele constatate.
(5)Modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este prevăzut în anexa Plan de remediere, care face parte integrantă din prezenta lege.

Articolul 14: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni autorităţilor şi organismelor publice
(1)Dacă în urma controlului prevăzut la art. 13 alin. (3) se constată faptul că autorităţile/organismele publice nu au adus la îndeplinire în totalitate măsurile prevăzute în planul de remediere, Autoritatea naţională de supraveghere, în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, poate aplica sancţiunea contravenţională a amenzii, cu luarea în considerare a criteriilor prevăzute la art. 83 alin. (2) din Regulamentul general privind protecţia datelor.
(2)Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice a următoarelor dispoziţii din Regulamentul general privind protecţia datelor, referitoare la:
a)obligaţiile operatorului şi ale persoanei împuternicite de operator în conformitate cu prevederile art. 8, art. 11, art. 25-39, art. 42 şi 43;
b)obligaţiile organismului de certificare în conformitate cu art. 42 şi 43;
c)obligaţiile organismului de monitorizare în conformitate cu art. 41 alin. (4).
(3)Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice a dispoziţiilor art. 3-9 din prezenta lege.
(4)Contravenţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 100.000 lei.
(5)Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice a următoarelor dispoziţii din Regulamentul general privind protecţia datelor, referitoare la:
a)principiile de bază pentru prelucrare, inclusiv condiţiile privind consimţământul, în conformitate cu art. 5-7 şi art. 9;
b)drepturile persoanelor vizate în conformitate cu art. 12-22;
c)transferurile de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, în conformitate cu art. 44-49;
d)orice obligaţii în temeiul legislaţiei naţionale adoptate în temeiul capitolului IX;
e)nerespectarea unei decizii sau a unei limitări temporare sau definitive asupra prelucrării sau a suspendării fluxurilor de date, emisă de către Autoritatea naţională de supraveghere în temeiul art. 58 alin. (2), sau neacordarea accesului, prin încălcarea dispoziţiilor art. 58 alin. (1).
(6)Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenţiile prevăzute la alin. (5) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 200.000 lei.
(7)Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice a unei decizii emise de Autoritatea naţională de supraveghere în conformitate cu art. 58 alin. (2) coroborat cu art. 83 alin. (2) din Regulamentul general privind protecţia datelor.
(8)Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, contravenţiile prevăzute la alin. (7) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 200.000 lei.

Articolul 15
În aplicarea prevederilor art. 58 alin. (2) lit. b) din Regulamentul general privind protecţia datelor, art. 142 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Art. 142
(1)Sancţiunile contravenţionale principale pe care le aplica Autoritatea naţională de supraveghere, potrivit art. 58 alin. (2) lit. b) şi i) din Regulamentul general privind protecţia datelor, sunt avertismentul şi amenda. Aplicarea amenzii se face în condiţiile art. 83 din Regulamentul general privind protecţia datelor."

Articolul 16

Prezenta lege intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)