Acasa | Regulamentul privind prelucrarea si libera circulatie a datelor cu caracter personal
DGPR - REGULAMENTUL privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date

DGPR - REGULAMENTUL privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date


Nota: A se avea in vedere si Rectificarea publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 din 4 mai 2016

Aplicabilitate DGPR

Dispozitii generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuata total sau partial prin mijloace automatizate, precum si prin alte mijloace decat cele automatizate.

♦ Art. 1 - Obiect si obiective
♦ Art. 2 - Domeniul de aplicare material
♦ Art. 3 - Domeniul de aplicare teritorial
♦ Art. 4 - Definitii

Reguli privind prelucrarea datelor

Legalitate, echitate si transparenta. Colectate in scopuri determinate, explicite si legitime. Adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile prelucrarii.

♦ Art. 5 - Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
♦ Art. 6 - Legalitatea prelucrarii
♦ Art. 7 - Conditii privind consimtamantul
♦ Art. 8 - Conditii aplicabile in ceea ce priveste consimtamantul copiilor in legatura cu serviciile societatii informationale
♦ Art. 9 - Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal
♦ Art. 10 - Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnari penale si infractiuni
♦ Art. 11 - Prelucrarea care nu necesita identificare

Drepturile persoanei vizate

Informare si acces la date cu caracter personal. Rectificare si stergere date cu caracter personal. Dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat. Restrictii.

♦ Art. 12 - Transparenta informatiilor, a comunicarilor si a modalitatilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate
♦ Art. 13 - Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizata
♦ Art. 14 - Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter personal nu au fost obtinute de la persoana vizata
♦ Art. 15 - Dreptul de acces al persoanei vizate
♦ Art. 16 - Dreptul la rectificare
♦ Art. 17 - Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
♦ Art. 18 - Dreptul la restrictionarea prelucrarii
♦ Art. 19 - Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii
♦ Art. 20 - Dreptul la portabilitatea datelor
♦ Art. 21 - Dreptul la opozitie
♦ Art. 22 - Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
♦ Art. 23 - Restrictii

Operatorul si persoana imputernicita de operator

Responsabilul cu protectia datelor. Securitatea datelor cu caracter personal. Evaluarea impactului asupra protectiei datelor si consultarea prealabila. Coduri de conduita si certificare.

♦ Art. 24 - Responsabilitatea operatorului
♦ Art. 25 - Asigurarea protectiei datelor incepand cu momentul conceperii si in mod implicit
♦ Art. 26 - Operatori asociati
♦ Art. 27 - Reprezentantii operatorilor sau ai persoanelor imputernicite de operatori care nu isi au sediul in Uniune
♦ Art. 28 - Persoana imputernicita de operator
♦ Art. 29 - Desfasurarea activitatii de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite de operator
♦ Art. 30 - Evidentele activitatilor de prelucrare
♦ Art. 31 - Cooperarea cu autoritatea de supraveghere
♦ Art. 32 - Securitatea prelucrarii
♦ Art. 33 - Notificarea autoritatii de supraveghere in cazul incalcarii securitatii datelor cu caracter personal
♦ Art. 34 - Informarea persoanei vizate cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal
♦ Art. 35 - Evaluarea impactului asupra protectiei datelor
♦ Art. 36 - Consultarea prealabila
♦ Art. 37 - Desemnarea responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 38 - Functia responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 39 - Sarcinile responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 40 - Coduri de conduita
♦ Art. 41 - Monitorizarea codurilor de conduita aprobate
♦ Art. 42 - Certificare
♦ Art. 43 - Organisme de certificare

Transferurile de date cu caracter personal

Transferurile de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale. Reguli generale, proceduri, obligatii si drepturile persoanelor vizate de transferul datelor.

♦ Art. 44 - Principiul general al transferurilor
♦ Art. 45 - Transferuri in temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie
♦ Art. 46 - Transferuri in baza unor garantii adecvate
♦ Art. 47 - Reguli corporatiste obligatorii
♦ Art. 48 - Transferurile sau divulgarile de informatii neautorizate de dreptul Uniunii
♦ Art. 49 - Derogari pentru situatii specifice
♦ Art. 50 - Cooperarea internationala in domeniul protectiei datelor cu caracter personal

Autoritatile de supraveghere

Statutul independent. Abilitari, sarcini si competente. Competente corective ale autoritatilor nationale si europene de supravhegere a prelucrarii datelor cu caracter persona.

♦ Art. 51 - Autoritatea de supraveghere
♦ Art. 52 - Independenta
♦ Art. 53 - Conditii generale aplicabile membrilor autoritatii de supraveghere
♦ Art. 54 - Norme privind instituirea autoritatii de supraveghere
♦ Art. 55 - Competenta
♦ Art. 56 - Competenta autoritatii de supraveghere principale
♦ Art. 57 - Sarcini
♦ Art. 58 - Competente
♦ Art. 59 - Rapoarte de activitate

Cooperare si coerenta

Comunicarile electronice reciproce intre autoritatile de supraveghere principala si celelalte autoritati de supraveghere vizate. Formulare standard de comunicare. Asigurarea coerentei.

♦ Art. 60 - Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principala si celelalte autoritati de supraveghere vizate
♦ Art. 61 - Asistenta reciproca
♦ Art. 62 - Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere
♦ Art. 63 - Mecanismul pentru asigurarea coerentei
♦ Art. 64 - Avizul comitetului
♦ Art. 65 - Solutionarea litigiilor de catre comitet
♦ Art. 66 - Procedura de urgenta
♦ Art. 67 - Schimb de informatii
♦ Art. 68 - Comitetul european pentru protectia datelor
♦ Art. 69 - Independenta
♦ Art. 70 - Sarcinile comitetului
♦ Art. 71 - Rapoarte
♦ Art. 72 - Procedura
♦ Art. 73 - Presedintele
♦ Art. 74 - Sarcinile presedintelui
♦ Art. 75 - Secretariatul
♦ Art. 76 - Confidentialitate

Cai de atac, raspundere si sanctiuni

Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere. Dreptul de a exercita o cale de atac judiciara impotriva unei decizii obligatorii a unei autoritati de supraveghere.

♦ Art. 77 - Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere
♦ Art. 78 - Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere
♦ Art. 79 - Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unui operator sau unei persoane imputernicite de operator
♦ Art. 80 - Reprezentarea persoanelor vizate
♦ Art. 81 - Suspendarea procedurilor
♦ Art. 82 - Dreptul la despagubiri si raspunderea
♦ Art. 83 - Conditii generale pentru impunerea amenzilor administrative
♦ Art. 84 - Sanctiuni

Situatii specifice de prelucrare

Exceptii. Prelucrarea in scopuri jurnalistice sau in scopul exprimarii academice, artistice sau literare, Pentru indeplinirea unei sarcini care serveste interesului public.

♦ Art. 85 - Prelucrarea si libertatea de exprimare si de informare
♦ Art. 86 - Prelucrarea si accesul public la documente oficiale
♦ Art. 87 - Prelucrarea unui numar de identificare national
♦ Art. 88 - Prelucrarea in contextul ocuparii unui loc de munca
♦ Art. 89 - Garantii si derogari privind prelucrarea in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice
♦ Art. 90 - Obligatii privind pastrarea confidentialitatii
♦ Art. 91 - Normele existente in domeniul protectiei datelor pentru biserici si asociatii religioase

Situatii specifice de prelucrare

Competenta de a adopta acte delegate si acte de punere in aplicare.

♦ Art. 92 - Exercitarea delegarii
♦ Art. 93 - Procedura comitetului

Dispozitii finale

Acordurile internationale care implica transferul de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale.

♦ Art. 94 - Abrogarea Directivei 95/46/CE
♦ Art. 95 - Relatia cu Directiva 2002/58/CE
♦ Art. 96 - Relatia cu acordurile incheiate anterior
♦ Art. 97 - Rapoartele Comisiei
♦ Art. 98 - Revizuirea altor acte juridice ale Uniunii in materie de protectie a datelor
♦ Art. 99 - Intrare in vigoare si aplicare

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)